BOARD OF DIRECTORS

Haresh Bhatia
BOD Chair

Peter Thomas
BOD Vice Chair

V V Rami Reddy Muppidi
2017-19

Gurpreet Sidhu
2017-19

Prakash Raj
2017-19

Bharat Patel
2017-19

Haresh Bhatia
2016-18

Peter Thomas
2016-18

Guryam Singh
2016-18

Manoj Ajmera
2016-18

Mahendra Ganjhu
2016-18

Nilam Kumar
2016-18

Haroon Khan
2016-18

Baswa Shaker
2016-18

Vijayan Aroumogame
2015-17

Vikram Agarwal
2015-17

Kishan Bhatu
2015-17

Manoj Jain
2015-17

Gurinder Garcha
2015-17

Ayaz Malik
2015-17

BODs 2017-2019

V V Rami Muppidi
Bharat Patel
Gurpreet Sidhu
Prakash Raj

BODs 2016-2018
Peter Thomas
Guryam Singh
Haresh Bhatia
Manoj Ajmera
Nilam Kumar
Mahendra Ganjhu
Haroon Khan
Baswa Shaker

BODs 2015-2017
Vikram Agrawal
Vijayan Aroumougame
Kishan Battu
Gurinder Garcha
Manoj Jain
Ayaz Malik